CCS Carnet - Často kladené otázky

CCS Carnet - Často kladené otázky

Prihlásenie do systému

Ako sa môžeme prihlásiť do systému, aby sme mali prístup k svojim dátam?

Prihlásiť sa možno na stránkach https://www.ccs.sk/pre-zakaznikov cez odkaz Vstup do portálu Carnet 4 alebo Vstup do portálu Carnet 3.5 pomocou prístupových údajov, ktoré zasielame na emailovú adresu uvedenú v objednávke ako e-mail kontaktnej osoby.

Zabudol som svoje prístupové údaje do systému CCS Carnet. Ako ich môžem opätovne získať?

Ak sa prihlasujete do portálu Carnet 4, tak môžete využiť možnosť Zabudnuté heslo a nechať si vygenerovať nové heslo na e-mail oprávnenej osoby Vašej spoločnosti.
V prípade, že používate portal Carnet 3.5, tak je potrebné, aby oprávnená osoba Vašej spoločnosti poslala požiadavku o znovuzaslanie hesla na e-mail obchod@ccs.cz.

Prečo je nutné meniť pri prvom prihlásení heslo?

Z dôvodu bezpečnosti je nutné si toto heslo zmeniť.

Ako funguje monitoring?

Prečo nie sú v systéme monitoringu vozidiel CCS Carnet používané mapy spoločnosti Google?

Mapy spoločnosti Google nie sú používané z dôvodu zachovania bezpečnosti Vašich dát. Všetky dáta (napríklad RZ vozidla, údaje o polohe), pre ktorých zobrazenie je využitý produkt spoločnosti Google, sú odovzdaná takto tretej strane a zaobchádza sa s nimi podľa licenčných podmienok tretej strany, nie podľa podmienok dodávateľa služby.

Pri vozidle sa nám nezobrazuje aktuálna poloha vozidla. Čím to môže byť spôsobené?

Môže ísť o miesto bez GSM / GPRS alebo GPS signálu. Najprv si overte, či vozidlo nestojí pod strechou, v podzemných garážach alebo v ďalších miestach, kedy by mohol byť problém s príjmom signálu (husté lesy, miesta kde nie je signál mobilných sietí a pod.). Iba ak ste si istí, že vozidlo sa vyskytuje na mieste, kde je dosiahnutie signálu jednoduché (je priamy výhľad na oblohu a miesto je pokryté signálom GSM / GPRS), kontaktuje technickú podporu systému pre monitoring vozidiel CCS Carnet na telefónnej linke 266 108 108 alebo zašlite požiadavku o preverenie na e-mail support@ccs.cz.

Čo sa stane, keď pôjdem s vozidlom do zahraničia? Bude jednotka pokračovať v sledovaní aj tam?

Samozrejme, jednotka v takom prípade zbiera všetky dáta do pamäte a odošle ich ihneď po návrate na SR. Toto je už v cene za mesačnú službu. Je možné požiadať o dotaz na polohu, táto služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka.

Chceli by sme s vozidlom jazdiť do zahraničia pravidelne. Je nutná nejaká aktivácia, aby vozidlo bolo on-line aj mimo SR?

Áno, roaming je možné objednať na obchodnom oddelení CCS Carnet - obchod@ccs.cz. Táto služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka.

Chceli by sme, aby sa v elektronickej knihe jázd vždy zobrazovalo, ktorý z vodičov vozidlo použil. Je možné, aby sa vodiči nejako identifikovali?

Možné to samozrejme je, k jednotkám dodávame čítačky a čipy technológií Dallas a RFID. S ich pomocou sa vodiči môžu vo vozidlách jednoducho prihlásiť, systém je potom podľa čísla čipov identifikuje a priradí k danej jazde. V niektorých prípadoch je možné použiť aj karty alebo čipy, ktoré zákazník už používa, napríklad pre evidenciu prístupov a dochádzky.

Je možné automaticky načítať nákupy z tankovacích kariet CCS do systému CCS Carnet?

Áno, toto je možné. Ak palivové karty CCS už využívate, stačí ich len spárovať s vozidlami ich zadaním do systému CCS Carnet v časti Nastavenia a v záložke Karty.

Môžem systém monitoringu vozidiel CCS Carnet používať aj pre kontrolu spotreby paliva vo vozidlách?

Systém počíta reálnu spotrebu vozidla podľa importovaných nákupov do CCS Carnet. Výpočet sa vykonáva dvoma spôsobmi. Prvou možnosťou je tankovanie vozidiel do plna - spotreba sa počíta medzi nákupmi, pretože za každým nákupom je vykonaná korekcia nádrže. Ďalšou možnosťou je počítať spotrebu z údajov zbernice vozidla (CAN / FMS) - tu sa prepočíta spotreba vždy na konci mesiaca, kedy systém započíta posledný údaj korekcia nádrže z vozidla.

Čo to znamená "Webtest jednotky"?

Webtestem sa overuje správne zapojenie jednotky po inštalácii zariadenia do vozidla. Overuje sa jej dostupnosť, GPS signál, správne zapojenie doplnkov apod. Webtest vykonávajú autorizované servisy a technická podpora systému monitoringu vozidiel CCS Carnet.

Servis vozidla a technické zmeny

V servise nám do vozidla namontovali jednotku a teraz by sme ju potrebovali sprevádzkovať v systéme CCS Carnet. Čo máme urobiť?

Po inštalácii jednotky v autorizovanom servise obdržíte vyplnený inštalačný protokol. Ten zašlite oscanovaný na e-mailovú adresu technickej podpory CCS: zakaznicke@ccs.sk a pracovníci vozidlo zavedú do systému.

Chceli by sme jednotku premontovať do iného vozidla. Na koho sa môžeme obrátiť a aké zmeny v systéme bude potrebné vykonať?

Obrátiť sa môžete na technickú podporu systému monitoringu vozidiel CCS Carnet alebo na niektorý z našich autorizovaných servisov uvedených na internetových stránkach https://www.ccs.sk/skolenie. Po nainštalovaní jednotky zašlite montážny protokol s informáciami o výmene a s novými údajmi o vozidle na technickú podporu CCS Carnet na emailovú adresu zakaznicke@ccs.sk.

Je nutné použiť pre všetky zásahy len autorizovaný servis?

Nutné to nie je, avšak odporúčame autorizované servisy využívať. Iba v autorizovanom servise dostanete záruku na vykonané inštalačné a servisné úkony. Pri jednotke poškodenej neodbornou montážou v neautorizovanom servise nemožno uznať opravu ako záručnú.

Potrebujeme premontovať alebo opraviť jednotku, ale podľa zoznamu autorizovaných servisov nemáme žiadne technické stanovište v dosahu. Je možné, aby niekto prišiel priamo k nám do sídla spoločnosti?

V takom prípade kontaktujte technickú podporu systému monitoringu vozidiel CCS Carnet na e-mailovej adrese zakaznicke@ccs.sk a uveďte Vaše zákaznícke číslo (alebo číslo rámcovej zmluvy), o aký automobil sa jedná a kde sa najčastejšie pohybuje. Potom Vás budú kontaktovať priamo technici CCS, aby sa s Vami dohovorili na detailoch inštalácie.

Kniha jázd

V elektronickej knihe jázd nie sú žiadne jazdy, hoci som so svojím vozidlom jazdil. Čo sa mohlo stať?

V takomto prípade vždy kontaktujte technickú podporu systému monitoringu vozidiel CCS Carnet. Naši pracovníci vykonajú diagnostiku jednotky, určia problém a jeho následné riešenie.

Prečo v prehľade jázd vozidla nevidím detail súkromnej jazdy?

Súkromná jazda je citlivý údaj daného vodiča a nikto iný k takejto jazde nesmie mať prístup, bez jeho predchádzajúceho súhlasu. Je zobrazená len celková dĺžka súkromnej jazdy.

Stav tachometra v elektronickej knihe jázd nám nesúhlasí so skutočnou hodnotou vo vozidle. Prečo sa tak deje a je možné to nejako opraviť?

Jedná sa len o vozidlá pre ktoré sa nedá vyčítať hodnota tachometra z CAN / FMS zbernice. Rozdiel tachometra vo vozidle a v elektronickej knihe jázd je spôsobený odchýlkou, ktorá je daná presnosťou meradla vo vozidle a odchýlky vypočítanej vzdialenosti podľa GPS. Pre úpravu je možné v systéme využiť funkciu Korekcia tachometra. Maximálna odchýlka by však nemala presiahnuť 10%. Hodnota odchýlky v bežnej praxi je oveľa nižšia, než je táto hranica. Ak presahuje odchýlka túto hodnotu, je potrebné kontaktovať technickú podporu monitoringu vozidiel CCS Carnet na telefónnej linke 266 108 108. U väčšiny vozidiel je možné odčítať hodnotu meradla vo vozidle, tu potom nie je korekcia potrebná a údaje súhlasia. Takáto konfigurácia môže znamenať zvýšenie ceny inštalácie.

Nedarí sa mi editovať poslednú jazdu. Prečo sa tak deje?

Posledná jazda je vždy označená ako nedefinitivna. Mohli by k nej prísť doplňujúce dáta a z toho dôvodu na nej nemožno robiť úpravy. Nie je totiž vopred zrejmé, či vozidlo neukončí jazdu na mieste bez signálu GSM / GPRS, napríklad v podzemnej garáži, kde nie je možné odoslať všetky dáta. Zmeny je možné zadať na jazdu predchádzajúcu alebo počkať, až sa pri vozidle načíta ďalšia jazda.

Nedarí sa nám vytvoriť cestovný príkaz na celý mesiac. Ako je možné toto vykonať?

Po označení jázd, z ktorých chcete cestovný príkaz vytvárať, stlačte pravé tlačidlo myši a v kontextovom menu vyberte možnosť Cestovný príkaz. Vyberte, aký typ cestovného príkazu si prajete vytvoriť.

Skvelým pomocníkom Vám aj v tomto prípade môže byť samotná nápoveda systému pre monitoring vozidiel CCS Carnet, ktorú objavíte pod tlačidlom Pomocník, v pravom hornom rohu obrazovky systému.