Ochrana údajov

Ochrana údajov

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti FLEETCOR
určené pre Európu (dlhá forma)

Tieto zásady boli aktualizované 08.02.2019.

V spoločnosti FLEETCOR Technologies, Inc. rešpektujeme súkromie ľudí, a to prostredníctvom pridružených spoločností, ktoré prevádzkujú značky Allstar, epyx, Fleetcor, The Fuelcard Company, Travelcard a CCS a zabezpečujú servis pre palivovú kartu Shell (ďalej len spoločne ako „FLEETCOR“ alebo „my“ vo všetkých gramatických tvaroch). Tieto zásady opisujú, ako spoločnosť FLEETCOR používa osobné údaje týkajúce sa jej zákazníkov, potenciálnych zákazníkov, držiteľov palivových kariet, používateľov internetu a iných osôb, ktoré s ňou komunikujú.

Ak sa uchádzate o pozíciu v jednej z našich spoločností, pozrite si naše zásady ochrany osobných údajov vyhradené pre uchádzačov o zamestnanie.

Spoločnosť FLEETCOR považuje vaše súkromie za dôležité. Zaväzujeme sa chrániť dôvernosť informácií, ktoré nám poskytnete, vrátane vašich osobných údajov. Tieto zásady opisujú typy zhromažďovaných osobných údajov, spôsob ich používania, komu ich poskytujeme, možnosti, ktoré v súvislosti s používaním takýchto údajov máte, vaše práva súvisiace s ochranou takýchto údajov, ako aj to, ako vás chráni zákon. Opisujú aj opatrenia, ktoré prijímame na ochranu a zabezpečovanie osobných údajov a ako sa s nami možno spojiť v súvislosti s našimi postupmi ochrany osobných údajov.

 

Kto sme

Ak chcete zistiť, kto je prevádzkovateľ vašich údajov, prečítajte si časť „Ako sa s nami spojiť“.

Určili sme osobu zodpovednú za ochranu údajov (DPO), ktorá má na starosti dohľad nad otázkami týkajúcimi sa našich zásad ochrany osobných údajov a toho, ako osobné údaje spracovávame. Podrobnejšie informácie o tom, ako sa spojiť s osobou zodpovednou za ochranu údajov, možno nájsť v časti „Ako sa s nami spojiť“.

 

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Ako poskytovateľ palivových kariet a správy výdavkov a služieb vozidlových parkov pre podniky môžeme mať s vami priamy vzťah. Vy sa v súvislosti s ním môžete rozhodnúť poskytnúť nám osobné údaje alebo ich môžeme prostredníctvom iných prostriedkov zhromažďovať my. Údaje, ktoré zhromaždíme o vás, môžu zahŕňať:

 

Kontaktné údaje

Ak ste náš zákazník, držiteľ našej karty alebo s nami komunikujete z iného titulu (napríklad prostredníctvom našich webových stránok), zhromaždíme o vás určité základné kontaktné údaje. Môžu k nim patriť meno, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a faxové číslo.

V prípade, že ste zástupcom alebo zamestnancom niektorého z našich zákazníkov, môžeme tiež zhromaždiť meno zamestnávateľa/spoločnosti, ktorú zastupujete, vašu funkciu v spoločnosti a názov pracovnej pozície. Pokiaľ používate našu službu sledovanie vozidiel, môže to zahŕňať aj polohy vášho vozidla a históriu jeho cesty.

 

Prihlasovacie údaje

Ak máte u nás online účet, budeme uchovávať vaše používateľské meno a heslo, aby sme mohli spravovať váš prístup na naše platformy.

 

Finančné informácie

Tie môžu zahŕňať číslo vašej palivovej karty, údaje o kreditnej/debetnej karte, informácie o bankovom účte a údaje, ktoré zhromažďujeme o stave vášho kreditu, ak vypracovávame správy o úvere.

 

Informácie o klientoch

Tie môžu zahŕňať dátum narodenia, adresu bydliska, číslo cestovného pasu, číslo vodičského preukazu a/alebo číslo sociálneho poistenia.

Ak ste riaditeľom alebo majiteľom potenciálneho zákazníka, potom môžeme zhromažďovať a používať vaše osobné údaje na vykonávanie kontroly dôveryhodnosti a kontrol zameraných na boj proti praniu špinavých peňazí.

 

Obsah, ktorý nám poskytnete

Môžete sa s nami spojiť napríklad prostredníctvom našej webovej stránky alebo telefonicky, môžeme vám poslať e-mail alebo tak môžete urobiť vy a  tiež nám môžete poslať spätnú väzbu prostredníctvom formulára prieskumu spokojnosti.

 

Technické informácie o vašom zariadení a používaní webových stránok

Ak používate naše webové stránky alebo mobilné aplikácie, do vášho zariadenia nainštalujeme určité súbory cookie a webové majáky. Podrobnejšie informácie o tom, ako používame tieto technológie, sú uvedené v našich zásadách týkajúcich sa súborov cookie.

Prostredníctvom súborov cookie, webových majákov a podobných technológií môžeme zhromažďovať údaje o vašom zariadení, ako sú napríklad IP adresa, typ internetového prehľadávača a operačný systém. Môžeme zhromažďovať aj informácie o vašej činnosti prehľadávania, napríklad o tom, ako používate naše webové stránky, ktoré stránky ste navštívili, dátum a čas každej návštevy a URL adresy webových stránok, z ktorých ste na naše webové stránky prišli.

 

História transakcií

Ak ste držiteľom karty, zhromaždíme záznamy o vašich transakciách na tejto karte vrátane dátumu a času transakcie a ceny palív, tovaru alebo služieb.

Údaje o polohe

Ak ste držiteľom karty, zhromaždíme informácie o mieste všetkých transakcií uskutočnených s kartou.

S vaším súhlasom budeme pristupovať k informáciám o polohe alebo zhromažďovať trhy s polohou z mobilného zariadenia alebo na základe vašej IP adresy. Tieto informácie použijeme k tomu, aby sme vám poskytli oznámenie týkajúce sa vašej polohy. Tieto informácie nepoužívame na to, aby sme vás presne lokalizovali z akéhokoľvek iného dôvodu, ako je poskytnutie služby. Ak ste nám v minulosti umožnili využívať informácie o vašej polohe a teraz chcete túto možnosť zrušiť, zmeňte nastavenia vo svojom zariadení.

Údaje o polohe vozidla

Niektoré z našich služieb môžu zahŕňať používanie telematického systému vozidla. Niektoré telematické systémy nám podľa právnych predpisov umožňujú používanie a poskytovanie informácií o polohe alebo prístup k informáciám o polohe a najazdených kilometroch.

Používanie telematického systému podlieha zmluvným podmienkam a zásadám ochrany osobných údajov, ktoré zverejňuje príslušný poskytovateľ telematických systémov.

Informácie o vašich vlastnostiach a preferenciách

Môžeme zhromažďovať určité informácie o vás a o vašich preferenciách (ako potenciálneho zákazníka, zákazníka a/alebo držiteľa karty). Toto môže zahŕňať vaše nákupné správanie a preferencie.
Ako údaje o vás zhromažďujeme

 

Využívame rôzne metódy na zhromažďovanie údajov od vás a o vás, a to v závislosti od povahy nášho vzťahu. Môžeme to vykonávať prostredníctvom priamej komunikácie s vami, používaním automatizovaných technológií (napríklad súborov cookie) alebo ich môžeme získavať od vášho zamestnávateľa, tretích strán či z verejne dostupných zdrojov.

Priama komunikácia

Svoje údaje nám môžete poskytnúť vyplnením formulárov (napríklad prostredníctvom našich webových stránok) alebo skontaktovaním poštou, telefónom, e-mailom alebo iným spôsobom. Patria medzi ne údaje, ktoré poskytnete v týchto prípadoch:

 

 

Automatizované technológie

Ak ste aktívny na našej  webovej stránke, môžeme automaticky zhromažďovať technické údaje o vašom zariadení a informácie o vašich krokoch a vzoroch prehľadávania. Tieto osobné údaje zhromažďujeme pomocou súborov cookie a iných podobných technológií. Okrem toho môžeme získavať aj technické informácie o vás, ak navštívite iné webové stránky používajúce naše súbory cookie. Podrobnejšie informácie možno nájsť v našich zásadách týkajúcich sa súborov cookie.

Tretie strany alebo verejne dostupné zdroje

Vaše osobné údaje môžeme získavať aj od rôznych tretích strán a z verejných zdrojov vrátane finančných inštitúcií a spracovávateľov platieb, úverových inštitúcií a komerčných informačných služieb. Podrobnejšie informácie o tretích stranách, od ktorých môže spoločnosť FLEETCOR zhromažďovať osobné údaje alebo ktorým môže poskytovať osobné údaje, možno nájsť v časti „Údaje, ktoré poskytujeme a prijímame“.

Ako údaje o vás používame

 

V závislosti od povahy nášho vzťahu s vami, môžeme vaše údaje používať na tieto činnosti:

 

 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené ďalšie informácie o účeloch, na ktoré používame údaje o vás, s príslušnými kategóriami údajov spracovávanými v každom prípade a s právnym základom, na ktorý sa pri ich používaní spoliehame.

Účel

Kategórie spracovávaných údajov a právny základ pre spracovávanie

Spracovanie žiadosti o zákaznícky účet

 

 • Zahájenie spracovania žiadosti o účet, oznámenie stavu žiadosti alebo vyžiadanie ďalších informácií vo vzťahu k žiadosti.

 

 • Získanie informácií o klientovi a o jeho úverovej situácii, keď žiadate o výrobok alebo v súvislosti s tým.

Kategórie spracovávaných údajov

 • Kontaktné údaje
 • Finančné informácie
 • Informácie o klientoch

Právny základ

V rámci našich legitímnych obchodných záujmov spracovávame vaše osobné údaje ako súčasť procesu žiadostí zákazníkov.

Poskytovanie služieb, pre ktoré sa naši zákazníci zaregistrovali

 • Aby naši zákazníci mohli prijímať dané služby.

Kategórie spracovávaných údajov

 • Kontaktné údaje
 • Finančné informácie
 • Informácie o klientoch

Právny základ

Je v našich legitímnych obchodných záujmoch a v legitímnych obchodných záujmoch našich zákazníkov spracovávať vaše osobné údaje ako súčasť zákazníckeho procesu a ako súčasť služieb vrátane toho, aby sme s vami komunikovali o zmluve a o službách poskytovaných našim zákazníkom.

Spracovávanie vašich transakcií

 • Pri nákupe paliva budeme používať vaše kontaktné údaje a jedinečné identifikátory palivových kariet na spracovávanie platieb palivovými kartami.

 

Budeme zaznamenávať informácie o histórii vašich transakcií súvisiace s vašou kartou, aby sme mohli vypočítať poplatky, ktoré nám vy a/alebo váš zamestnávateľ máte uhradiť, a s cieľom poskytnúť mu dôkaz o daných transakciách.

Kategórie spracovávaných údajov

 • Kontaktné údaje
 • Finančné informácie
 • História transakcií

Právny základ

Našimi oprávnenými obchodnými záujmami je poskytovať služby palivových kariet, ktoré sme zmluvne dohodli, aby sme mohli plniť zmluvy s našimi zákazníkmi.

Správa online účtov našich zákazníkov

 • Overujeme ich používateľské údaje, keď sa prihlasujú do svojho online účtu.

 

 • Reagujeme na otázky týkajúce sa ich účtu.

 

[Umožňujeme im prístup k niektorým informáciám o ich účte vedenom u nás, ako je napríklad história transakcií.]

Kategórie spracovávaných údajov

 • Kontaktné údaje
 • História transakcií
 • Finančné informácie
 • Informácie o klientoch

Právny základ

Je to nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame.

Ochrana pred podvodmi a praním špinavých peňazí

 • Kontrola a monitorovanie histórie transakcií s cieľom zistiť prípadný podvod, pranie špinavých peňazí alebo iné nezákonné správanie v súvislosti s účtom.

 

 • Vykonávanie kontroly informácií o klientovi a sankcií na požiadanie.

Kategórie spracovávaných údajov

 • Kontaktné údaje
 • História transakcií
 • Finančné informácie
 • Informácie o klientoch

Právny základ

Je to nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame.

Poskytovanie informácií o našich produktoch a službách

 • Ak ste nás požiadali, aby sme vám poskytovali takéto informácie, môžeme sa s vami niekedy spojiť e-mailom, poštou, telefonicky a/alebo textovou správou v súvislosti s našimi produktmi a službami a akýmikoľvek produktmi a službami tretích strán.

 

Kategórie spracovávaných údajov

 • kontaktné údaje
 • história transakcií

Právny základ

Informácie o našich produktoch a službách vám zašleme len vtedy, keď budeme mať na to váš súhlas alebo keď to bude na základe našich legitímnych záujmov (keď to môžeme urobiť podľa príslušných právnych predpisov).

Poskytnutie možnosti podieľať sa na interaktívnych funkciách

 • Ak komunikujete pomocou funkcie „chat“ na našich webových stránkach.

 

 • Ak s nami komunikujete prostredníctvom našich účtov na sociálnych sieťach Facebook, Twitter alebo Linked In.

Kategórie spracovávaných údajov

 • kontaktné údaje
 • Informácie o vašich vlastnostiach a preferenciách

Právny základ

Je naším legitímnym obchodným záujmom poskytovať také funkcie, ktoré môžete používať pre svoju zábavu alebo pohodlie.

Prevádzka, hodnotenie a zlepšovanie našej podnikateľskej činnosti, našich produktov a našich služieb

 • Nahrávanie telefonických hovorov a online rozhovorov, ktoré vykonávame s vami, na účely školenia alebo zabezpečovania kvality.

 

 • Sledovanie používania našich interaktívnych prostriedkov a ich zlepšovanie.

 

 • Vykonávanie analýz (vrátane anonymizácie) vašich údajov.

 

Kategórie spracovávaných údajov

 • Kontaktné údaje
 • História transakcií
 • Obsah, ktorý nám poskytnete
 • Technické informácie o používaní vášho zariadenia a webových stránok
 • Informácie o vašich vlastnostiach a preferenciách

Právny základ

Naším oprávneným obchodným záujmom je skúmať a zlepšovať naše podnikanie, produkty a služby s cieľom zabezpečovať to, aby spokojnosť zákazníkov bola čo najvyššia. Budeme vykonávať analýzy údajov (vrátane porovnávania a oznamovania, ktoré nám to umožnia).

Poskytovanie informácií tretím stranám

 • Viac informácií možno nájsť v časti „Údaje, ktoré poskytujeme a prijímame“.

Kategórie spracovávaných údajov

 • Všetky osobné údaje, ktoré o vás máme

Právny základ

Ak ste súhlasili s tým, že vaše osobné údaje budeme poskytovať dôveryhodným tretím stranám alebo ak to môžeme robiť na základe našich oprávnených obchodných záujmov, vaše osobné údaje môžeme poskytovať tretím stranám, ktoré nám poskytujú služby súvisiace s našou podnikateľskou činnosťou, ako sú tie, ktoré sú uvedené v časti „Údaje, ktoré poskytujeme a prijímame“ tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Dodržiavanie našich zákonných povinností, platných priemyselných noriem a našich zásad

 • Audit dodržiavania našich zákonných povinností vrátane regulačných požiadaviek.

Kategorie zpracovávaných údajů

 • Všetky osobné údaje, ktoré o vás máme

Právny základ

Je to nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame.

Spravovanie zmlúv, ktoré máme uzavreté s našimi zákazníkmi, vrátane ich aktualizácie a korešpondencie s našimi zákazníkmi o našich službách a o daných zmluvách

 • Poskytovanie aktualizácií zmlúv a aktualizácií služieb.

Kategórie spracovávaných údajov
 

 • Všetky osobné údaje, ktoré o vás máme

Právny základ
 

Je v našich legitímnych obchodných záujmoch a záujmoch našich zákazníkov, aby sme spolu viedli korešpondenciu (prostredníctvom vás) vo vzťahu k ich zmluve, akýmkoľvek aktualizáciám takýchto zmlúv (či už pôjde o aktualizáciu služieb alebo podľa právnych predpisov) a aby sme s nimi o daných službách komunikovali.

 

Je to nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame.

 

Naša obhajoba proti právnym nárokom a uplatňovanie našich právnych nárokov

 • Môžeme uchovávať záznamy o vašich údajoch, ako sú napríklad vaše transakcie, na dôkazné účely, aby sme sa mohli obhajovať proti právnym nárokom alebo aby sme si my mohli uplatňovať naše právne nároky.

Kategórie spracovávaných údajov

 • Kontaktné údaje
 • Prihlasovacie údaje
 • Obsah, ktorý nám poskytnete
 • História transakcií

Právny základ

Naším oprávneným obchodným záujmom je brániť sa proti právnym nárokom a uplatňovať si svoje právne nároky.

 

 

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať tretím stranám aj vtedy, keď predávame alebo kupujeme nejakú obchodnú činnosť alebo majetok. V takom prípade môžeme poskytnúť vaše osobné údaje potenciálnemu predávajúcemu alebo kupujúcemu, ako aj jeho profesionálnym poradcom.

Ak použijeme vaše osobné údaje spôsobmi, ktoré nie sú opísané vyššie, najskôr vám to oznámime.

Údaje, ktoré poskytujeme a prijímame

Vaše údaje nepredávame ani inak nezverejňujeme, s výnimkou toho, čo je opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše údaje môžeme poskytovať týmto stranám:

 

 

Neoprávňujeme žiadne tretie strany, ktorým poskytujeme údaje, aby používali alebo poskytovali vaše údaje okrem prípadov, keď je to potrebné na vykonávanie určitých služieb v našom mene alebo na splnenie zákonných požiadaviek. Od tretích strán požadujeme prostredníctvom zmluvných dohôd s nimi primeranú ochranu súkromia a bezpečnosti údajov, ktoré spracovávajú v našom mene.

Údaje o vás môžeme dostávať aj od tretích strán, ako sú:

Keby ste chceli získať úplný zoznam našich dodávateľov a iných tretích strán, ktorým poskytujeme osobné údaje alebo od ktorých dostávame osobné údaje, môžete sa na nás obrátiť pomocou údajov uvedených v časti „Ako sa s nami spojiť?“.

Kam môžu byť údaje odoslané

Tak ako pri každej nadnárodnej organizácii, aj my často musíme prenášať údaje do zahraničia. V dôsledku toho môžu byť osobné údaje prenášané v rámci celého sveta (ak sú osobné údaje zhromažďované v rámci Európskej únie, znamená to, že môžu byť prenášané aj mimo ňu). Toto zahŕňa aj prenosy identifikované v predchádzajúcej časti „Komu poskytujeme osobné údaje a na aké účely?“.

Pri používaní osobných údajov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov sa môžu tieto údaje prenášať v rámci krajiny alebo na území, kde boli získané, alebo aj mimo nej/neho, a to aj do krajín, na územia alebo do medzinárodných organizácií, ktoré nemusia mať štandardy EÚ na ochranu údajov.

Vaše osobné údaje môžeme napríklad prenášať našim dodávateľom so sídlom mimo Európskej únie. V každom prípade bude prenos uskutočnený na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti alebo zavedieme primerané opatrenia, napríklad modelové zmluvy EÚ vrátane vhodných bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov v daných krajinách, na daných územiach alebo v daných medzinárodných organizáciách v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Ak budete chcieť získať ďalšie informácie o niektorom z opatrení na prenos údajov, na ktoré sa spoliehame, obráťte sa na nás pomocou údajov uvedených v časti „Ako sa s nami spojiť?“.

Ako uchovávame osobné údaje v bezpečí

Spoločnosť FLEETCOR prijíma vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov a na ich ochranu pred stratou, zneužitím alebo zmenou. Osobné údaje, ktoré uchovávame, sú uložené na našich zabezpečených serveroch alebo na serveroch nami vybratých dodávateľov. Naše webové stránky, ktoré zbierajú osobné údaje, sú zabezpečené protokolom Secure Socket Layers (SSLs).

V prípadoch, keď vám dáme (alebo keď si vyberiete) heslo umožňujúce prístup k niektorým častiam našich webových stránok, ste zodpovední za zachovanie jeho dôvernosti. Žiadame vás, aby ste toto heslo nikomu neposkytovali.

Spoločnosť FLEETCOR prevádzkuje program ochrany informácií, ktorý je navrhnutý tak, aby:

 

Ako dlho môžeme osobné údaje uchovávať

 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelov, na ktoré ich zhromaždíme a to aj na účely splnenia akýchkoľvek právnych, daňových, účtovných alebo vykazovacích požiadaviek.

Na určenie primeranej doby uchovávania osobných údajov zvažujeme množstvo, povahu a citlivosť osobných údajov, potenciálne riziko poškodenia z neoprávneného používania alebo zverejnenia osobných údajov, účely, na ktoré osobné údaje spracovávame, a to, či môžeme dosiahnuť tieto účely prostredníctvom iných prostriedkov a platných právnych požiadaviek.

Podrobnejšie informácie o obdobiach uchovávania pre rôzne aspekty osobných údajov si možno vyžiadať od zodpovednej osoby.

Za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie údajov o vás. Prečítajte si časť „Vaše práva a voľby“.

Za určitých okolností môžeme anonymizovať vaše osobné údaje (na to, aby už nemohli byť spojené s vaším identifikačným údajom alebo použité na zistenie totožnosti) na výskumné alebo štatistické účely. V takom prípade môžeme tieto údaje používať na neurčito bez ďalšieho upozornenia.

Ochrana osobných údajov detí

 

Webové stránky spoločnosti FLEETCOR nie sú určené pre deti, najmä nie pre deti mladšie ako 18 rokov. Nikto mladší ako 18 rokov by nemal na webe poskytovať žiadne osobné údaje ani sa zapájať do akýchkoľvek fór, rozhovorov alebo diskusií. Maloleté osoby mladšie ako 18 rokov nesmú na našich webových stránkach žiadať o zasielanie e-mailov, bulletinov, produktov a služieb. Ak zistíme, že sme dostali takéto osobné údaje, odstránime ich.

Vaše práva a voľby

 

Vo vzťahu k vašim osobným údajom, ktoré my uchovávame, môžete mať niektoré alebo aj všetky z týchto práv:

Tieto práva môžete uplatniť tým, že sa s nami spojíte pomocou údajov uvedených nižšie v časti „Ako sa s nami spojiť“.

Pozrite si naše zásady týkajúce sa súborov cookie, v ktorých sú informácie o tom, ako môžete uplatniť svoje práva v súvislosti s používaním súborov cookie, webových majákov a podobných technológií.

Máte práva uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Právo vo vzťahu k údajom, ktoré o vás uchovávame

Podrobnejšie informácie (pre všetky tieto práva platia určité zákonné obmedzenia)

 • Požiadať nás o prístup k nim.

Toto je potvrdenie:

 • či spracovávame údaje o vás alebo nie;
 • nášho mena a kontaktných údajov;
 • účelu spracovávania;
 • príslušných kategórií údajov;
 • kategórií osôb, ktorým údaje poskytujeme, a ak je nejaká osoba mimo EÚ a nemá priaznivé rozhodnutie Komisie o primeranosti, príslušných záruk na ochranu údajov;
 • zdroja údajov (ak ho máme), ak sme ich nezískali od vás;
 • (do takej miery, do akej vykonáme čokoľvek, na čo ste boli upozornení) existencie automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, ktoré vytvára právne účinky vo vzťahu k vám alebo vás významne ovplyvňuje podobným spôsobom, a informácií o použitej logike, ako aj významu a predpokladaných následkov takéhoto spracovávania pre vás;
 • kritérií na určenie obdobia, na ktoré budeme údaje uchovávať.

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu údajov, ktoré uchovávame.

 • Požiadať nás o ich opravu alebo aktualizáciu.

To platí, ak uchovávané údaje nie sú presné alebo úplné.

 • Požiadať nás, aby sme ich vymazali.

Toto platí v týchto prípadoch:

 • Ak uchovávané osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré ich používame.
 • Ak údaje používame na základe vášho súhlasu a svoj súhlas odvoláte (v takom prípade si zapamätáme, že už vás nemáme opäť kontaktovať, ak nám neoznámite, že chcete, aby sme všetky osobné údaje o vás vymazali, čo v takom prípade budeme rešpektovať).
 • Ak používame údaje na základe legitímnych záujmov a zistíme, že na základe vašej námietky nemáme prevažujúci záujem na ich ďalšom používaní.
 • Ak údaje boli získané alebo použité nezákonne.
 • Ak musíme dodržať zákonnú povinnosť.
 • Požiadať nás o to, aby sme obmedzili ich spracovávanie.

Toto právo platí dočasne, kým sa nepozrieme na váš prípad, a to v týchto prípadoch:

 • Keď spochybníte presnosť osobných údajov, ktoré používame.
 • Keď budete namietať proti používaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov (ak v takýchto prípadoch využijete svoje právo, najprv vám oznámime, že dané údaje použijeme znova).

Toto právo platí aj v týchto prípadoch:

 • Naše používanie je nezákonné a vy namietate proti vymazaniu údajov.
 • Dané údaje už nepotrebujeme, ale vy ich požadujete na to, aby ste mohli vytvoriť právny prípad.
 • Namietať proti tomu, aby sme ich spracovávali.

Tu máte tieto dve práva:

 • Ak používame údaje o vás na priamy marketing, môžete túto možnosť zrušiť (bez toho, aby ste to museli zdôvodniť) a my vašej požiadavke vyhovieme.
 • Ak používame údaje o vás na základe legitímneho záujmu na iné účely, ako je priamy marketing, môžete namietať proti tomu, aby sme ich na dané účely používali s tým, že poskytnete vysvetlenie svojej konkrétnej situácie a my vašu námietku zvážime.
 • Odvolať svoj súhlas s ich používaním.

Toto právo sa vzťahuje na akékoľvek údaje, ktoré zhromaždíme a spracujeme na základe vášho súhlasu.

Svoj predchádzajúci súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

 • Na prenosnosť údajov.

Toto právo sa vzťahuje:

 1. i. Na osobné údaje, ktoré nám poskytnete.
 2. ii. Ak dané údaje použijeme na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvných záväzkov voči vám.

Ak platia obidve tieto možnosti, máte právo dostať údaje od nás v bežne používanom formáte a právo požadovať od nás, aby sme odovzdali údaje niekomu inému, ak to bude technicky možné.

 • Podať sťažnosť dozornému orgánu vo vašej krajine.

Každá krajina Európskej únie musí na tento účel zriadiť minimálne jeden verejný orgán.

Ich kontaktné údaje možno nájsť tu:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

 

Ako sa s nami spojiť

 

Ak budete mať nejaké otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov vrátane nejakých požiadaviek na uplatnenie vašich zákonných práv vo vzťahu k údajom, ktoré uchovávame, obráťte sa na osobu zodpovednú za ochranu údajov pomocou nižšie uvedených údajov.

Krajina

Výrobok

Prevádzkovateľ údajov

Zodpovedná osoba

E-mailová adresa

Poštová adresa

Rakúsko

Shell card

FleetCor Tankkarten GmbH

Darren Pascoe

dsb@fleetcor.at

Teinfaltstraße 8/4, 1010 Wien

Belgicko

Shell card

FleetCor Belgium Sprl &

Darren Pascoe

dpo@fleetcorcards.be

Avenue Du Port 86c/204, 1000 Bruxelles

 

Shell card

FleetCor Belgium bvba

Darren Pascoe

dpo@fleetcorcards.be

Havenlaan 86c Bus 204, 1000 Brussel

Česká republika

 

Shell card

FleetCor Czech Republic s.r.o.

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.cz

Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8

 

CCS Bonus Fleet,

CCS Bonus Plus,

CCS Bonus,

CCS Carnet

CCS Limit Exclusive,

CCS Limit Plus,

CCS Limit,

CCS Toll and

UTA/CCS card

CCS česká společnost pro platební karty s.r.o.

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.cz

Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8

Dánsko

1link Services

epyx Limited

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.com

Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL

Francúzsko

1link Services

Epyx France SAS

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.com

35 Allée des Impresssionistes, Le Cézanne,93420 Villepint

 

Shell Card

Epyx France SAS

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.fr

Le Cézanne, Paris Nord II

 

Nemecko

Shell Card

FleetCor Deutschland GmbH

Darren Pascoe

dsb@fleetcor.de

 

Frankenstraße 150 c, 90461 Nürnberg

Maďarsko

Shell Card

FleetCor Hungary Kft

Darren Pascoe

adatvedelem@fleetcor.hu

 

1062 Budapešť, Andrássy út 100

Írsko

1link Services

epyx Limited

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.com

Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL

Luxem-bursko

Shell Card

Venturo Technologies s.a.r.l.

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.lu

15, rue Edward Steichen, 4th Floor, L-2540 Luxembourg

Holandsko

 

Shell Card

FleetCor Technologieёn B.V.

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.nl

 

Strawinskylaan 3127 Atrium Building, 8th Floor

1077ZX Amsterdam

 

TravelCard

TravelCard B.V.

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.com

P.J. Oudweg 4, 1314CH Almere

Poľsko

Allstar Mondo, FLEETCOR Carnet, Shell Card Plus Business

 

FleetCor Poland sp. z.o.o.

Darren Pascoe

daneosobowe@fleetcor.pl

Al. Jerozolimskie 56c, 00-803, Warszawa

Slovensko

CCS Bonus Fleet,

CCS Bonus Plus,

CCS Bonus,

CCS Carnet.

CCS Limit Exclusive,

CCS Limit Plus,

CCS Limit,

CCS Toll and

UTA/CCS card

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.

 

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.sk

 

Galvaniho 15/C
Bratislava - Ružinov 821 04

 

Shell Card

FleetCor Slovakia s.r.o.

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.sk

 

Galvaniho 15/C
Bratislava - Ružinov 821 04

Švajčiarsko

Shell card

Venturo Technologien Swiss GmbH

Darren Pascoe

dsb@fleetcor.ch

Grafenaustrasse 5
6304 Zug

Spojené kráľovstvo

1link Services

Epyx Limited

Darren Pascoe

Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry, CV7 7LL

 

Allstar Expense, Allstar Monitor Allstar One, Allstar Plus (Vehicle Restricted) Allstar Plus Monitor, Allstar One, Allstar Plus, Allstar Supermarket+, Allstar Prepaid,

Allstar Plus, Allstar Premier Programme, Allstar Classic,  Allstar Supermarket and

Allstar Supermarket+

Allstar Business Solutions Limited

Darren Pascoe

Allstar Business Solutions Limited, PO BOX 1463, Windmill Hill, Whitehill Way, Swindon, SN5 6PS

 

Allstar Universal, Diesel Advance, Esso Commercial, Esso Commercial, Esso Multi, Esso Single, Shell Fleet List, Shell Multi, Shell Multi, Shell CRT, Shell Single

Texaco and Fastfuel

 

The Fuelcard Company UK Limited

Darren Pascoe

Unit 3 St James Business Park, Grimbald Crag Court, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 8QB

 

Fuelvend, Keyfuels and MYFUEL

C H Jones Limited

Darren Pascoe

Unit 3 St James Business Park, Grimbald Crag Court, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 8QB

 

Ak má vaša krajina bydliska úrad na ochranu údajov, máte právo obrátiť sa naň v prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv. Ak vaše otázky alebo obavy nemôžeme vyriešiť, máte právo podať na vnútroštátny súd návrh na súdny opravný prostriedok.

Aktualizácie týchto zásad ochrany osobných údajov

 

Tieto zásady priebežne aktualizujeme, aby odrážali zmeny v našej podnikateľskej činnosti. O týchto zmenách vás budeme informovať podľa platných právnych predpisov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli naposledy zmenené 08.02.2019.